Opšte odredbe i uslovi takmičenja Vip izazov3


Za sve učesnike takmičenja Vip izazov 3 (u daljem tekstu pojedinačno:”učesnik” ili zajednički: "učesnici") važiće sledeća pravila od trenutka kada ih prihvate, kao odredbe ugovora o učestvovanju na takmičenju.

1. Samo državljani Srbije mogu da učestvuju na takmičenju.

2. Zaposleni u Vip mobile d.o.o. nemaju pravo da učestvuju na takmičenju.

3. U takmičenju mogu učestvovati lica starija od 16 godina. Za maloletne učesnike potrebno je slanjem maila na adresu izazov3@vipmobile.rs priložiti skeniranu kopiju pisane saglasnosti roditelja/staratelja da su upoznati i saglasni sa učešćem maloletnog lica u takmičenju.

4. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Opšte odredbe i uslove, biće diskvalifikovan.

5. Učesnici takmičenja mogu biti pojedinci, timovi, fakulteti i kompanije.

6. Učesnici se mogu takmičiti slanjem aplikacija na platforme: Android, Windows Phone 7, bada:
a. Za slanje aplikacija na Android platformi: potrebno je da aplikacija bude nova i neobjavljena na Android Marketu, što će biti provereno tokom perioda registracije učesnika na sajtu Vip izazova 3. Izuzetak su unapređene aplikacije sa prethodnih takmičenja Vip Android izazov i Vip Android izazov 2.0
b. Za slanje aplikacija na Windows Phone 7 platformi: potrebno je da aplikacija bude nova i neobjavljena na Windows Phone Marketplace-u.
c. Za slanje aplikacija na bada platformi: potrebno je da aplikacija bude nova i neobjavljena na Samsung Apps.

7. Individualni učesnik ili tim mogu učestvovati u takmičenju sa više aplikacija. Studenti koji se prijavljuju kao učesnici unutar studentskog tima ili kao individualni učesnici moraju imati važeći indeks nekog od Univerziteta Republike Srbije. Studenski timovi mogu imati najviše tri člana.

8. Neophodno je da aplikacija bude na srpskom jeziku ili multijezična, sa srpskim jezikom kao jednim od izbora. Kod Windows Phone 7 platforme, zbog procesa sertifikacije od strane Microsofta potrebno je da primarni jezik bude engleski, a srpski kao drugi jezik.

9. Svi učesnici na takmičenju, pored Opštih odredbi i uslova, moraju da poštuju i sva pravila:
a. za Android platformu: “Android Market Content Policy for Developers” (uključujući pravila Android Market Developer Distribution Agreement i dr.) koja se mogu naći na adresi: http://www.android.com/market/terms/developer-content-policy.html
b. za Windows Phone platformu: Uslovi zahtevani za sertifikaciju definisani u dokumentu: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183220
c. za bada platformu: Samsung Apps Publisher Guide sa sajta http://seller.samsungapps.com

10. Pored opšteg utiska, prilikom ocenjivanja aplikacija, u obzir će biti uzeti sledeći kriterijumi, kao prednost:
a) stepen inovativnosti aplikacije, originalnost i pristup problemu,
b) stepen korišćenja raspoloživih tehnologija platforme (ekran osetljiv na dodir, kamera, GPS prijemnik, gravitacioni senzor, digitalni kompas...),
c) korisnički interfejs,
d) primenljivost i upotrebljivost aplikacije za srpsko tržište,
e) podobnost aplikacije za dalja unapređenja i ažuriranje u cilju postizanja održivosti na online marketima:
i. Android Market za Android aplikacije
ii. Windows Phone Marketplace za Windows Phone 7 aplikacije
iii. Samsung Apps za bada aplikacije
f) promovisanje upotrebe mobilne mreže i on-line rad aplikacije.

11. Neophodno je da aplikacija, u zavisnosti od platforme, radi na svim telefonima sa tom platformom u Vipovoj ponudi zaključno na dan do koga je potrebno poslati aplikacije (31. mart 2011.). Dodatno :
a. Za Android platformu: potrebno je da budu podržane verzije Android operativnog sistema 2.1 i veće.
b. Za bada platformu: potrebno je da aplikacija radi na uređajima sa WVGA i WQ rezolucijama

12. Proces registracije ističe 28. februara 2011. godine u 23:59h, po srednjoevropskom vremenu.

13. Prilikom prijave aplikacije (najkasnije 28. februara 2011. godine), učesnik mora uneti sve zahtevane podatke, uključujući i kratak opis aplikacije.

14. Proces slanja aplikacija ističe 31. marta 2011. godine u 23:59h, po srednjoevropskom vremenu.

15. Da bi aplikacija ušla u proces selekcije, učesnik mora biti registrovan do 28. februara 2011. godine u 23:59h, po srednjoevropskom vremenu, a aplikacija mora biti prijavljena i poslata do 31. marta 2011. godine u 23:59h, po srednjoevropskom vremenu.
a. Za Android aplikacije: Android aplikacije moraju biti poslate Vipu i na Android Market do 31. marta 2011. godine
b. Za Windows Phone 7 aplikacije: WP aplikacije moraju biti poslate Vipu ili na Windows Phone Marketplace do 31. marta 2011. godine
c. Za bada aplikacije: bada aplikacije moraju biti poslate na Samsung Apps seller office do 31. marta 2011. godine
Svi uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. Aplikacije koje učestvuju u takmičenju se ne smeju naći na online marketima pre nego što se prijave kroz sajt Vip izazova 3.

16. Aplikaciju je, u skladu sa prethodnom tačkom, potrebno poslati do 31. marta. 2010, na sledeći način:
a. Android aplikacije: Prvo Vipu, putem formulara na sajtu Vip izazova 3 (a nakon prijavljivanja kao registrovani korisnik pod istim korisničkim imenom, kao prilikom registracije), u formi APK datoteke, arhivirane u ZIP formatu. Dodatno, potrebno je poslati najmanje 2, a najviše 4 snimka ekrana sa aplikacijom u toku rada. Nakon slanja Vipu, aplikaciju je potrebno poslati i na Android Market. Ova procedura podrazumeva kreiran korisnički nalog na Android Marketu. Samo aplikacije koje budu prvo poslate Vipu, pa se potom pojave na Android Marketu, biće uzete u obzir za nagrađivanje. U okviru opisa aplikacije potrebno je navesti termine: “Vip mobile” i “Srbija”, radi kasnijeg lakšeg pretraživanja na Android Marketu.
b. Windows Phone 7 aplikacije: potrebno je XAP datoteku poslati kroz formular na Vip izazov 3 portalu. Dodatno, potrebno je poslati najmanje 2, a najviše 4 snimka ekrana sa aplikacijom u toku rada. Aplikacija se može poslati direktno na Windows Phone Marketplace preko App Hub-a. Ukoliko učesnik nije student ili nema mogućnost kreiranja App Hub naloga Vip mobile će besplatno poslati predmetnu aplikaciju na Windows Phone Marketplace. Sertifikacija može da potraje i više od nedelju dana. U okviru opisa aplikacije potrebno je navesti termine: “Vip mobile” i “Srbija”, radi kasnijeg lakšeg pretraživanja na Windows Phone Marketplace.
c. bada aplikacije: potrebno je poslati Vipu najmanje 2, a najviše 4 snimka ekrana sa aplikacijom u toku rada.Aplikaciju treba poslati direktno na Samsung Apps seller office. U okviru opisa aplikacije potrebno je navesti termine: “Vip mobile” i “Srbija”, radi kasnijeg lakšeg pretraživanja na Samsung Apps.

17. Aplikacija će biti uzeta u obzir za takmičenje samo ukoliko je dostupna za korišćenje (download), bez naknade.

18. Vip zadržava pravo da aplikacije bez realne upotrebne vrednosti, po slobodnoj proceni Vip-a, isključi iz takmičenja. U slučaju Windows Phone 7 platforme Vip ima pravo da takve aplikacije ne pošalje na sertifikaciju Microsoftu.19. Za svaku od tri platforme (Android, Windows Phone 7, bada), od strane Vip žirija Vip će biti dodeljeno po tri nagrade - prva, druga i treća nagradu, tako da broj nagrada koje dodeljuje Vip iznosi:
a. Tri nagrade za tri prvonagrađene aplikacije – po 3.000 €
b. Tri nagrade za tri drugonagrađene aplikacije –po 1.000 €
c. Tri nagrade za tri trećenagrađene aplikacije – po jedan smart telefon na predmetnoj platformi

20. Dodatno, za studente koji učestvuju u okviru studentskih timova ili kao individualni učesnici, Vip će omogućiti nagrade za autore 3 najbolje studentske aplikacije – koje čini plaćeno angažovanje svih članova studentskog tima na projektima u Vipu u trajanju do 6 meseci. Da bi navedene kategorije studenata mogle da konkurišu za ovu nagradu potrebno je da prijave svoju aplikaciju za nagradu “Najbolje studentske aplikacije”. Jedan student može da osvoji najviše jedno plaćeno angažovanje na projektima u Vipu u trajanju do 6 meseci, u okviru nagrade za “Najbolje studentske aplikacije”. Uslov za konkurisanje studentskog tima za nagradu “Najbolje studentske aplikacije” je maksimalno tročlani tim sastavljen isključivo od studenata.

21. “Nagrada programera” - po jedna aplikacija u okviru svake od 3 platforme biće nagrađena i na osnovu glasova programera - učesnika takmičenja - autora aplikacija iz Vip Android izazova 1 i 2.0, kao i Vip izazova 3 – po 1.000 € (jedna nagrada za jednu aplikaciju u okviru svake od tri platforme: Android, Windows Phone 7, bada).

22. Vip žiri zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Ni učesnici, ni bilo koja druga zainteresovana strana neće imati mogućnost da preispituju odluke žirija. Odluke žirija su konačne.

23. Programeri, autori aplikacija - učesnici takmičenja imaju pravo glasa po prinicipu jedna aplikacija jedan glas. U slučaju timova u ime tima glasa programer koji je prijavio tim. Autori aplikacija ne mogu glasati sa svoje aplikacije ili za aplikacije svojih članova tima. Programeri mogu glasati samo za aplikaciju na platformi u okviru koje su poslali aplikaciju na takmičenje (na primer, ukoliko je programer ili tim programera razvio aplikaciju na Android platformi, ima pravo da u okviru nagrade programera glasa samo za Android aplikaciju).U slučaju da rezultati glasanja programera ukazuju na više aplikacija sa jednakim najvećim brojem glasova, u cilju određivanja pobedničke aplikacije odnosno aplikacije sa najvećim jedinstvenim brojem glasova, nagrada će biti podeljena na jednake delove aplikacijama koje budu imale najveći jednak broj glasova.

24. Svaka aplikacija može biti nagrađena i sa više nagrada npr. nagradom žirija za jednu od najboljih aplikacija u okviru platforme, “nagradom programera” i u slučaju da je njen autor student ili tim studenata nagradom “najbolje studentske aplikacije”. Jedna aplikacija može biti nagrađena samo jednom nagradom u okviru svoje platforme (prva, druga ili treća), bez obzira na broj članova tima koji su učestvovali u njenoj izradi. Nagrade će biti isplaćene u maju 2011. u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. 20. Pobednici će biti kontaktirani putem email-a.

25. Vip zadržava pravo da diskvalifikuje takmičare ukoliko:
a. Registrovane prijave/aplikacije nisu u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije, ovim Opštim odredbama i uslovima ili pravilima navedenim u tački 9 ovih Opštih odredbi i uslova
b. Registrovane prijave/aplikacije prema slobodnoj oceni Vipa na bilo koji način onemogućavaju ili ugrožavaju pravila fer-pleja, ili na bilo koji način krše autorska i druga prava intelektualne svojine,
c. Aplikacije uključuju sadržaje za koje Vip bude smatrao da su neprikladni,
d. Aplikacije prikupljaju podatke krajnjih korisnika sa zlom namerom.

26. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za aplikaciju (ili aplikacije) koju prijavljuje na takmičenje. Učesnik potvrđuje i garantuje da aplikacija (ili aplikacije) koju prijavljuje na takmičenje ne narušava bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Učesnik potvrđuje i garantuje da treća lica neće prema Vipu isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva kakva potraživanja u vezi sa aplikacijom koju je učesnik prijavio na takmičenje. U slučaju da treća lica istaknu prema Vipu bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi sa aplikacijom (ili aplikacijama) koju je učesnik prijavio na takmičenje, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, učesnik je saglasan i prihvata da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica bez odlaganja otkloniti od Vip-a . Ukoliko Vip, na osnovu zahteva trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će Vipu nadoknaditi svaku štetu koju Vip pretrpi po navedenom osnovu.

27. Učesnik zadržava sva moralna prava intelektualne svojine nad aplikacijom (ili aplikacijama) koje šalje Vipu tokom takmičenja.

28. Učesnik je saglasan da aplikaciju ili aplikacije koje je poslao Vipu kao i na online markete za bilo koju od tri platforme radi učestvovanja na takmičenju (bez obzira da li je aplikacija nagrađena od strane Vipa ili nije), Vip ima pravo da preinstalira na mobilne telefone iz Vip ponude i koristi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno, bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku za preinstaliranje i korišćenje aplikacije (ili više njih) na mobilnim telefonima iz Vip ponude. Korišćenje aplikacije preinstaliranjem na mobilne telefone iz Vip ponude, u smislu prethodnih odredbi uključuje, ali se ne ograničava na: beleženje i umnožavanje aplikacije, stavljanje u promet primeraka aplikacije, davanje primeraka aplikacije u zakup ili na poslugu, interaktivno činjenje aplikacije dostupnom javnosti, prilagođavanje, izmene i aranžiranje aplikacije, javno saopštavanje aplikacije sa nosača slike i zvuka kao u druga imovinska autorska prava, odnosno prava intelektualne svojine u smislu sadašnjih ili propisa Republike Srbije važećih u budućnosti, odnosno druge načine ekonomskog iskorišćavanja, bez predmetnog, prostornog i vremenskog ograničavanja i bez plaćanja bilo kakve naknade učesniku od strane Vipa, tokom perioda korišćenja aplikacije od strane Vipa, u bilo koje svrhe.

29. Učešćem na takmičenju i slanjem aplikacije Vipu, učesnik je saglasan da verziju aplikacije koju je prosledio Vipu i na online markete za bilo koju od tri platforme, u okviru takmičenja, ne može dalje da iskorišćava ekonomski (proda, da u zakup ili na bilo koji drugi način ekonomski iskorišćava ili njome ekonomski raspolaže).

30. Učestvovanjem na takmičenju i slanjem aplikacije Vipu radi učestvovanja na takmičenju, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova, učesnik se obavezuje da po pozivu Vipa ovlasti Vip za korišćenje aplikacije u smislu prethodnih odredbi i u skladu sa njima, ovlašćenjem u pisanoj formi kao i da u pisanoj formi ovlasti Vip da aplikacije koje učestvuju na takmičenju Vip može preinstalira na telefone iz svoje ponude ukoliko predmetna platforma to dozvoljava.

31. Učesnik ima pravo da aplikaciju koju je prosledio Vipu i na online markete za bilo koju od tri platforme dalje razvija, kao i da je u narednim verzijama učini komercijalnom, odnosno da je nezavisno ekonomski iskorišćava ili njome raspolaže. U slučaju da učesnik kreira nove verzije aplikacije, neće imati pravo da od Vipa potražuje bilo kakvu naknadu na osnovu korišćenja prve verzije aplikacije, koja je Vipu poslata po osnovu ovog takmičenja.

32. Učesnik preuzima svu odgovornost za sadržaj i formu aplikacije (ili više njih) koje su poslate Vipu, tokom takmičenja i one ostaju isključiva odgovornost učesnika. Vip ne preuzima nikakvu odgovornost niti daje bilo kakve garancije za aplikacije koje su mu poslate od strane učesnika tokom ovog takmičenja.

33. Vip zadržava pravo izmene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova tokom celog trajanja takmičenja. U slučaju izmene i dopune ovih Opštih odredbi i uslova, Vip će nove Opšte odredbe i uslove objaviti na internet sajtu Vip izazova 3 koji se nalazi na http://izazov3.vipmobile.rs, a ovako izmenjene odnosno dopunjene Opšte odredbe i uslovi biće obavezujući za Učesnika, od trenutka njihove objave na internet sajtu http://izazov3.vipmobile.rs.